• Trách nhiệm của người thanh toán

    Trách nhiệm của người thanh toán

    02/02/2015
    Hóa đơn tiền nước được phát hành 12 kỳ/năm. Trường hợp khách hàng sử dụng nước nhiều DOWACO có thể phát hành thêm hóa đơn theo kỳ ghi nước hàng tháng có thể từ 01 đến 03 [...]
go top