Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 04/02/2015

Ngày: 05/02/2015
Thông qua việc đăng ký 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu  của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo nghĩa vụ của Công ty đại chúng và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:
  • Loại cổ phiếu:                                    Cổ phiếu phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phiếu:                             10.000 đồng/cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký:                100.000.000 cổ phiếu.
  • Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá:  1.000.000.000.000 đồng.
  • Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu: 06/3/2015.


Nội dung chi tiết tải xuống tại đây

Tin tức khác

go top