Thông báo bán đấu giá tài sản (lô vật tư, thiết bị ngành nước).

Ngày: 16/12/2015Thông báo và quy chế đấu giá tải xuống tại đây.

Tin tức khác

go top