Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai

Ngày: 12/12/2014
 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

         Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Cụ thể như sau:

      1. Thời gian tổ chức Đại hội:  07h30 ngày 26/12/2014

      2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai: Số 48 - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

      3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

      4. Chương trình Đại hội:
          - Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.
          - Thông qua Dự thảo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
          - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
          - Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
          - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
           - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE).
          - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
          - Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.
          - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

      5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải xuống và tham khảo các file đính kèm sau đây:
           - Giấy mời V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông; Mẫu phiếu đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự họp (cho cá nhân, tổ chức; nhóm cổ đông)
           - Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
           - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
           - Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
           - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2015
           - Thông báo V/v Đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020
           - Tờ trình V/v Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
           - Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội; Phụ lục ghi phiếu bầu HĐQT, BKS
           - Mẫu đơn Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Dành cho cá nhân hoặc tổ chức)
           - Mẫu đơn Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Dành cho nhóm cổ đông)
           - Mẫu đơn xin ứng cử tham gia HĐQT
           - Mẫu đơn Đề cử ứng cử viên tham gia BKS (Dành cho cá nhân hoặc tổ chức)
           - Mẫu đơn Đề cử ứng cử viên tham gia BKS (Dành cho nhóm cổ đông)
           - Mẫu đơn xin ứng cử tham gia BKS
           - Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS
           - Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020)
           - Lý lịch trích ngang nhân sự dự kiến bầu cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2015-2020)
           - Lý lịch trích ngang nhân sự dự kiến bầu cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020)
           - Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
           - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
        
      6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để tổ chức tốt công tác Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/12/2014 theo địa chỉ:
             CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
             Số 48 - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
             Điện thoại:  (061) 3843316  -  Fax: (061) 3847149.
             Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Ông Nguyễn Cao Hà - Điện thoại: 0909392267
                                                                      Ông Trịnh Bảo Ân      - Điện thoại: 0989778594
Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu và Giấy mời bản chính (nếu cổ đông đã nhận được Giấy mời). Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).
Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.
Thông báo này thay cho Giấy mời nếu cổ đông không nhận được Giấy mời.
 Trân trọng thông báo./.

Nội dung Thông báo tải xuống  tại đây

Tin tức khác

go top