Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 17/07/2020 và 18/07/2020

Ngày: 17/07/2020

Tin tức khác

go top