Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch thành phẩm năm 2020

Ngày: 13/01/2020
Thực hiện quyết định số 840/QĐ-CN ngày 15/12/2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v phê duyệt công bố thông tin chất lượng nước sạch phục vụ ăn uống.
 
1/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Biên Hòa
(ĐĐ: TP. Biên Hòa,
CS: 36.000m3/ngày)
CNCN Long Bình
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 30.000m3/ngày)
CNCN Thiện Tân
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 100.000m3/ngày)
CNCN Nhơn Trạch
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 100.000m3/ngày)
CNCN Thạnh Phú
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 30.000m3/ngày)
CNCN Vĩnh An
CNCN
Long Thành
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số
mẫu
Đạt (%) Số
mẫu
Đạt (%)
1 A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 2 100      
A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 3 100      
A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 2 100      
A - - - - - - - - - - - -      
B                              
2 A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 - -      
A - - - - - - - - - - - -      
A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 3 100      
A 4 100 3 100 6 100 8 100 3 100 2 100      
3 A 4 100 3 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 4 100 6 100 7 100 3 100 3 100      
A 4 100 3 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 4 100 6 100 7 100 3 100 - -      
4 A 4 100 3 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 4 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 3 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 4 100 6 100 7 100 3 100 3 100      
5 A 4 100 3 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 4 100 6 100 7 100 3 100 2 100      
A 4 100 3 100 6 100 4 100 3 100 3 100 3 100  
A 4 100 4 100 6 100 4 100 3 100 2 100 3 100  
B 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 - - 1 100  
C                              
6 A 4 100 3 100 6 100 4 100 3 100 2 100 3 100  
A 4 100 3 100 5 100 4 100 3 100 2 100 3 100  
A 4 100 4 100 7 100 4 100 3 100 3 100 3 100  
A 4 100 4 100 6 100 4 100 3 100 2 100 3 100  
C 1 100 1 100 - - 1 100 1 100 - - 1 100  
7 A 4 100 4 100 6 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 6 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 2 100 3 100 3 100 5 100  
A 4 100 4 100 6 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
B                              
8 A                              
A                              
A                              
A                              
9 A                              
A                              
A                              
A                              
10 A                              
A                              
A                              
A                              
C                              
11 A                              
A                              
A                              
A                              
B                              
12 A                              
A                              
A                              
A                              
                                 
 
 
2/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC HỒ
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Vĩnh An
(ĐĐ: Hồ Trị An,
CS: 4.800m3/ngày)
CNCN Xuân Lộc
(ĐĐ: Hồ Núi Le,
CS: 7.000m3/ngày)
CNCN Xuân Lộc
(ĐĐ: Hồ Gia Ui,
CS: 10.000m3/ngày)
CNCN Tân Định
(ĐĐ: Hồ Ba Giọt,
CS: 4.600m3/ngày)
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%)
1 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A - - - - - - - -  
B                  
2 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A - - - - - - - -  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
3 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
4 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
5 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
B 1 100 1 100 1 100 1 100  
C                  
6 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
C 1 100 1 100 1 100 1 100  
7 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
B                  
8 A                  
A                  
A                  
A                  
9 A                  
A                  
A                  
A                  
10 A                  
A                  
A                  
A                  
11 A                  
A                  
A                  
A                  
B                  
12 A                  
A                  
A                  
A                  
                     
 
 
3/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Vĩnh An
(ĐĐ: TT Trảng Bom,
CS: 2.000m3/ngày)
CNCN Tân Định
(ĐĐ: TT Tân Phú,
CS: 2.500m3/ngày)
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%)
1 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - - -  
B          
2 A 3 100 3 100  
A - - - -  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
3 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A 3 100 3 100  
4 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A 3 100 3 100  
5 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A 3 100 3 100  
B - - 1 100  
C          
6 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A 3 100 3 100  
C - - 1 100  
7 A - - 3 100  
A - - 3 100  
A - - 3 100  
A 3 100 3 100  
B          
8 A          
A          
A          
A          
9 A          
A          
A          
A          
10 A          
A          
A          
A          
11 A          
A          
A          
A          
B          
12 A          
A          
A          
A          
             
 
 
 
Cập nhật ngày 03/08/2020 
(Nguồn Dowaco)
go top