Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch thành phẩm năm 2021

Ngày: 11/01/2021
Thực hiện quyết định số 01/QĐ-CN ngày 08/01/2021 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v phê duyệt công bố thông tin chất lượng nước sạch phục vụ ăn uống.
 
1/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Biên Hòa
(ĐĐ: TP. Biên Hòa,
CS: 36.000m3/ngày)
CNCN Long Bình
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 30.000m3/ngày)
CNCN Thiện Tân
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 100.000m3/ngày)
CNCN Nhơn Trạch
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 100.000m3/ngày)
CNCN Thạnh Phú
(ĐĐ: Xã Thiện Tân,
CS: 30.000m3/ngày)
CNCN Vĩnh An CNCN
Long Thành
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số
mẫu
Đạt (%) Số
mẫu
Đạt (%)
1 A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 3 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
                               
2 A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 5 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
                               
3 A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 5 100 7 100 3 100 3 100 2 100 5 100  
A 4 100 4 100 7 100 3 100 3 100 3 100 5 100  
B 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 / / 1 100  
4                                
                               
                               
                               
5                                
                               
                               
                               
                               
                               
6                                
                               
                               
                               
                               
7                                
                               
                               
                               
                               
8                                
                               
                               
                               
                               
9                                
                               
                               
                               
10                                
                               
                               
                               
                               
11                                
                               
                               
                               
                               
12                                
                               
                               
                               
                                 
 
 
2/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC HỒ
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Vĩnh An
(ĐĐ: Hồ Trị An,
CS: 4.800m3/ngày)
CNCN Xuân Lộc
(ĐĐ: Hồ Núi Le,
CS: 7.000m3/ngày)
CNCN Xuân Lộc
(ĐĐ: Hồ Gia Ui,
CS: 10.000m3/ngày)
CNCN Tân Định
(ĐĐ: Hồ Ba Giọt,
CS: 4.600m3/ngày)
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%)
1 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
                   
2 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 4 100 4 100 3 100  
                   
3 A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
A 3 100 3 100 3 100 3 100  
B 1 100 1 100 1 100 1 100  
4                    
                   
                   
                   
5                    
                   
                   
                   
                   
                   
6                    
                   
                   
                   
                   
7                    
                   
                   
                   
                   
8                    
                   
                   
                   
                   
9                    
                   
                   
                   
10                    
                   
                   
                   
11                    
                   
                   
                   
                   
12                    
                   
                   
                   
                     
 
 
3/ Các Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 
Tháng Mức độ giám sát CNCN Vĩnh An 
(ĐĐ: TT Trảng Bom,
CS: 2.000m3/ngày)
CNCN Tân Định
(ĐĐ: TT Tân Phú,
CS: 2.500m3/ngày)
Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
Số
mẫu
Đạt (%) Số 
mẫu
Đạt (%)
1 A / / 3 100  
A / / 3 100  
A / / 3 100  
A 3 100 3 100  
           
2 A / / 3 100  
A / / 3 100  
A 3 100 3 100  
           
3 A / / 3 100  
A / / 3 100  
A / / 3 100  
B / / 1 100  
4            
           
           
           
5            
           
           
           
           
           
6            
           
           
           
           
7            
           
           
           
           
8            
           
           
           
           
9            
           
           
           
10            
           
           
           
11            
           
           
           
           
12            
           
           
           
             
 
 
 
Cập nhật ngày 30/03/2021 
(Nguồn Dowaco)
go top