Thông báo hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần phát hành thêm

Ngày: 28/01/2021
Giấy đăng ký mua cổ phiếu: download-png-images-12.png
G
iấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua: download-png-images-12.png
Giấy ủy quyền: download-png-images-12.png
Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua: 
download-png-images-12.png

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
Tin tức khác

go top