Thông báo V/v ngưng cung cấp nước ngày 17/09/2020 và 18/09/2020

Ngày: 17/09/2020
20200917002237309_0001.jpg

Tin tức khác

go top